Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur biedt een kader voor goed bestuur en toezicht. Het stimuleert bewustwording en reflectie door bestuur en toezicht. De code geeft handvatten voor het handelen in ingewikkelde situaties en speelt een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de Stichting Cultureel Centrum Venray in de regio geniet. De code bevat acht algemeen geldende principes, waarvoor geldt: ‘pas toe én leg uit’. Deze acht principes helpen de Stichting Cultureel Centrum Venray in het voeren van een zorgvuldig bestuur, goed toezicht en transparante verantwoording.

Stichting Cultureel Centrum Venray realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

Stichting Cultureel Centrum Venray is zich bewust van de “couleur locale” van onze gemeenschap, waarin diverse culturen, sekse, leeftijden en mensen met verschillende etnische achtergronden samenleven. Wij blijven in gesprek met de gebruikers van de stichting, waarbij wij iedereen (non-profit, als ook zakelijk) een zo groot mogelijk podium bieden. Hierbij voert de stichting een cultureel ondernemerschap, waarbij we als goed huisvader waken over het gemeenschapsgeld dat ons ter beschikking is gesteld. Wij zoeken voortdurend naar kansen om onze financiële situatie te versterken en minder afhankelijk te worden van de overheid. Hierbij blijven wij voortdurend in gesprek met de gemeente en andere culturele organisaties in de regio. In samenwerkingsovereenkomsten met private partijen wordt expliciet naar de maatschappelijke doelstellingen van de stichting en de Governance Code Cultuur verwezen. Elke bijdrage die wij vragen van de gebruikers van dit gebouw gebeurt naar draagkracht.

De uitvalsbasis van onze stichting is te vinden in de schouwburg van Venray. Een schouwburg waar iedereen welkom is; ALTIJD!

Stichting Cultureel Centrum Venray past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan. Stichting Cultureel Centrum Venray volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af.

Directeur-bestuurder Stichting Cultureel Centrum Venray is verantwoordelijk voor de naleving van de Governance Code Cultuur en borging in (de statuten van) de stichting. Besluitvorming binnen de stichting vindt altijd plaats in het managementteam. Directeur-bestuurder blijft voortdurend in gesprek met de Gemeente en legt tenminste vier keer per jaar, uitvoerig, verantwoording af over alle zaken die zich voordoen binnen de organisatie aan de Raad van Toezicht. Daarnaast sondeert de directeur-bestuurder individuele leden van de RvT als hij daar behoefte aan heeft. De RvT houdt toezicht op de naleving van de Governance Code Cultuur en evalueert dit jaarlijks.

Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

Directeur-bestuurder en de leden van de RvT vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. De directeur-bestuurder is verplicht bezoldigde als onbezoldigde nevenfuncties te melden bij de RvT. De leden van de RvT toetsen de nevenfunctie op belangenverstrengeling en verlenen schriftelijk toestemming. De RvT rapporteert deze besluiten in het jaarverslag.

Voorts houdt directeur-bestuurder toezicht op de nevenfuncties of handelingen van leden van het managementteam die tot belangverstrengeling kunnen leiden.

Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

Directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk oor de dagelijkse sturing en wordt hierbij ondersteund door een manager bedrijfsvoering. De leden van de RvT houden toezicht op dit proces en geven gevraagd en ongevraagd advies. Hierbij verschaffen zowel directeur-bestuurder als RvT elkaar tijdig van alle relevante informatie, zowel schriftelijk als mondeling.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.

Directeur-bestuurder heeft een gedeelte van zijn taken gedelegeerd aan de manager bedrijfsvoering. De directeur-bestuurder behartigt primair de artistieke belangen van de organisatie en ziet er, als eindverantwoordelijke op toe dat subsidiegelden alsmede sponsorbijdrage hiervoor aangewend worden.
De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en aansturing van de overige personeelsleden. Besluitvorming binnen de stichting vindt altijd plaats in het managementteam. Directeur-bestuurder is voortdurend in gesprek met gemeente, RvT en andere culturele organisaties in de regio. Voorts legt de directeur-bestuurder geregeld (schriftelijke) verantwoording af aan de RvT.

Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.

Besluitvorming van de stichting vindt plaats binnen het managementteam. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Voor zover niet als vanzelfsprekend wordt de besluitvorming getoetst aan wet en regelgeving en vindt een risicoanalyse plaats. Financieel zakelijke beslissingen worden primair getoetst op basis van de, door de RvT, goedgekeurde en vastgestelde begroting. Er wordt een kosten/baten-balans opgemaakt, waarna besluitvorming plaatsvindt.

Artistieke koers wordt bepaald na zorgvuldig overleg met de afdeling marketing van de stichting.

Daarbij zoekt de directeur-bestuurder naar een balans van vraag en aanbod op grond van de prestatieafspraken met de gemeente. Hierbij wordt deels rekening gehouden met de vraag en het aanbod van landelijke impresariaten van professionele bespelers en deels met de vraag en behoefte van de Venrayse bevolking. Lokale culturele initiatieven worden omarmd, aangemoedigd en ondersteund door de stichting.

Stichting Cultureel Centrum Venray heeft drie vertrouwenspersonen. Voorts omarmt de stichting de gedragscode Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit. Momenteel werkt de stichting aan het vaststellen van beleid in de geest van de principes van beide codes.

De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

De RvT vervult zijn rol vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Stichting Cultureel Centrum Venray. Hierbij past de RvT de principes van de Governance Code Cultuur toe. De RvT toetst of het bestuur bij de uitoefening van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de artistieke en zakelijke belangen van de organisatie en de belangen van de interne en externe belanghebbenden. Dit doet de RvT op een actieve, kritische en opbouwende wijze, waarbij de maatschappelijke doelstellingen, wet- en regelgeving en de continuïteit van de organisatie worden bewaakt. De RvT geeft de directeur-bestuurder de ruimte voor ondernemerschap vanuit het besef dat besturen het maken van keuzes is waaraan kansen én risico’s verbonden zijn. De RvT benoemt een externe accountant, die ten minste eenmaal per jaar in de vergadering van de RvT verslag uit van zijn bevindingen.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De RvT van de Stichting Cultureel Centrum Venray bestaat uit drie leden. Vacatures worden openbaar gemaakt, op basis van profielschetsen en transparante procedures gevuld. 

Elke toezichthouder moet het algemeen, artistiek en zakelijk beleid van de Stichting Cultureel Centrum Venray op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elke toezichthouder met eigen specifieke deskundigheid bij aan de kennis, expertise en diversiteit waarover de RvT dient te beschikken. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar, die maximaal tweemaal verlengd kan worden. In het Reglement Raad van Toezicht Stichting Cultureel Centrum Venray is de vergoeding voor leden van de raad van toezicht vastgelegd.

Meer over Schouwburg Venray?